soki naturalne jabłkowe

Tomasz Werner - Owoce Warzywa Kwiaty nr12/2012


Tegoroczny ogrodniczy Oskar w kategorii gospodarstwo sadownicze przypadł Januszowi i Tomaszowi Ban-kiewiczom z Komorowa w województwie mazowieckim. W ich sadach jabłka są produkowane zgodnie z zasadami Integrowanej Produkcji Owoców. Od sześciu lat gospodarstwo należy do Grupy Skowronki, w której pan Tomasz pełni funkcję wiceprezesa. W tym sezonie w Komorowie rozpoczęto produkcję natu­ralnie tłoczonego soku jabłkowego.

Janusz Bankiewicz - senior sadowniczej rodziny

WYSOKA JAKOŚĆ PRODUKCJI
Gospodarstwo państwa Bankiewiczów ma bogatą trady­cję. Zostało założone w latach dwudziestych XX wieku przez Jana Bankiewicza - ojca Janusza i dziadka Tomasza. Przez dziesięciolecia byto rozbudowywane i unowocześniane. Od lat 80. zaczęło produkować także materiał szkółkarski, który w tamtych czasach był trudno dostępny. Rodzinna tra­dycja jest dalej kontynuowana przez kolejne pokolenia, ulep­szające produkcję owoców.
Jak informuje T. Bankiewicz, w jego gospodarstwie, a ta­kże w całej grupie czynione są próby ujednolicenia struktury nasadzeń, co umożliwia oferowanie jednorodnego towaru. Wybierając do uprawy nowe odmiany, dużą wagę przywiązu­je się do możliwości zbytu owoców i niezawodnego plonowa­nia. W Komorowie produkowane są jabłka odmian: 'Jona-gold', 'Gala1, 'Fuji', 'Golden Delicious', Idared', 'Szampion', 'Elise' oraz 'Mutsu1. Większość nasadzeń zakładana jest na podkładce 'M. 9', tylko na słabszych stanowiskach sadzi się drzewka na podkładce 'M. 26'. Do nowych sadów w więk­szości trafiają drzewka dwuletnie z jednoroczną koronką.

Po posadzeniu instaluje się rusztowanie i nawadnianie, a w miejscach zagrożonych przez wiosenne przymrozki do­datkowo system zraszaczy nadkoronowych. - Dziś produk­cja jabłek jest opłacalna pod warunkiem, że uzyskuje się z hektara 35 ton owoców dobrej jakości - mówi pan Tomasz. W gospodarstwie państwa Bankiewiczów średnie plony prze­kraczają 42 t/ha, a w niektóre lata nawet 50 t/ha. Pan Tomasz i jego ojciec Janusz są stałymi uczestnikami konferencji i spotkań branżowych, podczas których uzyskują cenne in­formacje. Korzystają też z prywatnego doradztwa, świadczo­nego przez Piotra Gościłę oraz firmę Sad24. Dobrze ocenia­ne jest również doradztwo Josa de Wita w ramach programiu FruitAkademia.

Drzewka odmiany 'Mutsu' w drugim roku po posadzeniu. Owocujący 'Szampion'
'Mutsu' w czasie owocowania.
W sadzie wykorzystywane są owady pożyteczne - opaska z dobroczynkiem gruszowym.
Zabiegi ochronne wczesną wiosną wykonywane za pomocą opryskiwacza Agrola.
Stacja meteorologiczna pomocna w terminowym prowadzeniu zabiegów ochrony.

 

W GRUPIE
Gospodarstwo Tomasza Bankiewicza jest jednym z 24 wchodzących w skład Grupy Skowronki, która w sprzedaży owoców korzysta z kilku kanałów dystrybucji. Duża część ja­błek przygotowywanych w oddziale w Komorowie jest eks­portowana na Wschód za pośrednictwem firmy Bart-ex, z którą współpraca trwa od wielu lat. Natomiast jabłka z rejonu Bełska Dużego, którym zarządza prezes grupy Bartosz Paciorek, w większości są dostarczane do sieci sklepów Car-refour Polska czy restauracji McDonalcTs. Jak informuje T. Bankiewicz, w rejonie Komorowa nie było wystarczającej bazy chłodniczej. Dlatego w pierwszej kolejności zdecydowa­no się na jej rozbudowę. W tym celu znajdujący się w gospo­darstwie budynek wraz z działką odsprzedano grupie i wypo­sażono w urządzenia chłodnicze. Obecnie w komorach chłodniczych można pomieścić około 4000 ton owoców.
W obiekcie są trzy rampy załadunkowe. Z jednej strony do budynku wjeżdżają owoce, a z drugiej wyjeżdża produkt przygotowany do sprzedaży. Obiekt został wyposażony w maszynę sortującą firmy Sorter SC z Radomia. - Wybiera­jąc to urządzenie, starałem się uniknąć inwestowania w prze­sadną nowoczesność. Lubię nowości, ale wyważone. - mówi pan Tomasz. Ponadto nieduża odległość firmy Sorter od go­spodarstwa ułatwia korzystanie z serwisu. Sortownica ma sześć ścieżek z przenośnikami miseczkowymi i 14 wyjść, plus jedno na tzw. pomyłkę. Przy wyjściach zainstalowano długie, sześciometrowe stoły do pakowania typu Return.

W opinii T. Bankiewicza, przy pewnej skali produkcji warto in­westować w trochę większe maszyny dysponujące pewnym buforem, który np. w razie problemów z rozładunkiem owo­ców zapewni dostatecznie dużą masę owoców na maszynie i pracę dla osób przygotowujących owoce do sprzedaży. Na tej maszynie przygotowuje się 4-6 ton jabłek w ciągu go­dziny (2-3 samochody podczas jednego dnia). Może ona sortować owoce pod względem masy, wielkości i koloru. Zre­zygnowano z funkcji sortowania na uszkodzenia ze względu na znaczną cenę tego modulu. W trakcie pakowania owoce uszkodzone lub odbiegające od normy są kierowane do pro­dukcji naturalnie tłoczonych soków. Zdaniem gospodarza, korzystanie z nowoczesnej maszyny sortującej nie zwalnia z zatrudniania wykwalifikowanych osób znających się na ja­kości owoców.

PRODUKCJA SOKÓW
W tym sezonie w firmie „Gospodarstwo Sadownicze MB", założonej przez panią Monikę, żonę Tomasza, rozpoczęto produkcję naturalnie tłoczonych soków (NTS) owocowych. Utworzenie firmy byto konieczne ze względu na wymagania wobec sprzedaży takich produktów, m.in. stawiane przez SA­NEPID. Jak informuje pan Tomasz, soki mają być sprzedawa­ne w najbliższej okolicy. Pomogą zagospodarować owoce lekko uszkodzone, ale dobrej jakości. Zdecydowano się na kompletną linię do produkcji soków firmy Voran o wydaj­ności 500 l soku na godzinę. Zakupiono również zbiorniki o pojemności 530 l na sok - taka pojemność pozwala pomie­ścić sok wyciśnięty z jabłek z okoto trzech skrzyniopalet.
Dzięki temu można z łatwością kontrolować końcowy smak soku poprzez odpowiednie dobieranie do jego produkcji ja­błek różnych odmian. Linia została wyposażona w przystaw­kę do napełniania opakowań bag-in-box.

Sortownica firmy Sorter.
Sok jabłkowy naturalnie tłoczony jest produkowany w Komorowie pod nadzorem pani Moniki, żony Tomasza

 


Jak informuje pan Tomasz, w produkcji NTS dużą uwagę należy zwracać na jakość owoców, od czego zależy jakość soku. Jabłka nie mogą być zgnite lub silnie porażone przez choroby czy szkodniki, a także zanieczyszczone ziemią. Naj­lepiej do tej produkcji kierować owoce, które są odsortem od produkcji owoców pierwszej klasy, mające niewielkie uszkodzenia oraz właściwą dla danej odmiany jędrność i smak.
Produkowany w firmie „Gospodarstwo Sadownicze MB" sok z jabłek został przebadany w laboratorium Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Dzięki temu właściciele mają pewność co do jego wartości dietetycznych i składu. Poda­wanie na etykiecie potwierdzonych informacji powinno po­móc uzyskać odpowiednią cenę za ten produkt i zapewnić stałe grono odbiorców. 

 


Najlepszy produkt lokalny
 Ziemia Przysuska - Sierpień 2012
Smaczek z Doliny Radomki
 Wieś Mazowiecka, styczeń 2013
Z tradycją, ale nowocześnie
 Sad Nowoczesny - 10/2012 - Tomasz Werner

produkcja jabłek - gospodarstwo sadownicze